อาจารย์ปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชร

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

ประธานสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม